Εξερεύνηση
Συνδεθείτε
Πολιτική Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων της music.techne Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα με την Πολιτική Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων της music.techne. Η music.techne σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αναμένει από τους χρήστες της να κάνουν το ίδιο. Εάν διατηρείτε ή διαχειρίζεστε για λογαριασμό άλλου δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από το περιεχόμενο το οποίο είναι απευθείας διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας music.techne παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

Η κοινοποίηση της εικαζόμενης παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να απευθύνεται στον αρμόδιο αντιπρόσωπο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της music.techne, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να προσδιορίσουμε τα γεγονότα ή περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατόν:

Μια ιδιόχειρη ή ηλεκτρονική υπογραφή του δικαιούχου (ή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία εικάζεται ότι παραβιάζονται,

Συγκεκριμένο προσδιορισμό εκάστου έργου που προστατεύεται με βάση τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο εικάζεται ότι παραβιάστηκε,

Περιγραφή της τοποθεσίας στην υπηρεσία music.techne ή τις ιστοσελίδες της music.techne που βρίσκεται το αντικείμενο παραβίασης (παρακαλείσθε να είστε όσο το δυνατόν λεπτομερείς και να δώσετε μια διεύθυνση URL που θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε το υλικό που αναφέρετε),

Στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος όπως όνομα επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Δήλωση καλής πίστης του καταγγέλλοντος ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που οδήγησε σε παραβίαση δεν εγκρίνεται από τον δικαιούχο πνευματικών δικαιωμάτων ή του αντιπροσώπου του ή το νόμο, Μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που παρέχει ο καταγγέλλων είναι ακριβή και ότι ο καταγγέλλων είναι ο δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που παραβιάζονται ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η πολιτική της music.techne είναι να απενεργοποιεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τους λογαριασμούς χρηστών όταν διαπιστώνεται επανειλημμένη παραβίαση των όρων χρήσης.